Các mặt hàng trong nhóm văn phòng phẩm rất đa dạng và hầu như văn phòng nào cũng phải sử dụng để hỗ trợ cho công việc. Chúng là những vật phẩm nhỏ nhắn nhưng rất hữu dụng như: Giấy in, sổ ghi chép, bút viết, ghim, kẹp, bìa các loại, túi nhựa, cặp nhựa, băng dính, hồ dán, phong bì…

Với nhu cầu sử dụng ngày càng cao nên việc nguồn cung phong phú cũng đặt ra nhiều vấn đề đi kèm. Cho nên tiêu chuẩn cơ sở cho văn phòng phẩm cũng là vấn đề được mọi người nói chung và người dùng văn phòng phẩm nói riêng đặc biệt quan tâm.

Các phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho văn phòng phẩm:

– Tự xây dựng dựa vào kết quả thử nghiệm của tổ chức

– Căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế

– Xây dựng dựa trên việc tham khảo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài

thuê các tổ chức bên ngoài xây dựng TCCS.

Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở cho văn phòng phẩm:

Theo điều 3 chương IV Thông tư Số: 21/2007/TT-BKHCN quy định: Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở  có thể bao gồm những bước như sau:

1- Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

2 – Biên soạn dự thảo TCCS;

3 – Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

4 – Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

5 – Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

6 – Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

7 – Thẩm tra dự thảo TCCS;

8 – Công bố TCCS;

9 – In ấn TCCS

Các mặt hàng trong nhóm văn phòng phẩm rất đa dạng

Các mặt hàng trong nhóm văn phòng phẩm rất đa dạng

Các văn bản pháp lý quy định và hướng dẫn thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở cho văn phòng phẩm:

– Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

– Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

– Căn cứ thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Hồ sơ công bố TCCS cho văn phòng phẩm bao gồm:

Những hồ sơ cần có bao gồm:

1 – Quyết định công bố TCCS của người đứng đầu cơ sở công bố

2 – Bản TCCS bao gồm:Trang bìa, mục lục, lời mở đầu, phần khái quát về kỹ thuật, phần thông tin bổ sung, kế hoạch kiểm soát chất lượng.

3 – Phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm